Књажевачка гимназија

основана 1871. године

Изборни предмети

Spread the love

Министарство просвете унапредило је систем образовања, па је за сва три смера гимназије – природно-математички , општи, и друштвено-језички увело нове изборне програме за које се опредељују ученици првог разреда гимназије.

Циљ промена, како сами наводе, јесте унапређивање општег средњег образовања и васпитања усмеравањем на развој компетенција ученика ради њихове боље припреме за даљи наставак образовања, укључивање у европски образовни простор и у свет различитих и различитости.

Сваки од ових изборних програма направљен је тако да подстакне радозналост и мотивацију ученика, допринесе развоју социјалних и истраживачких вештина, подстакне креативност и активизам и буде добра припрема за надоградњу знања и учење у наредним разредима. Рад у оквиру изборних предмета углавном се заснива на пројектима и самосталним истраживачким активностима ученика.

Оно што је важно јесте да ће ученици, поред нових изборних предмета, и даље сва четири разреда моћи да бирају да ли ће похађати верску наставу или грађанско васпитање.

При упису у први разред ученици се изјашњавају за 2 од 4 понуђена изборна предмета и слушају их 2 године. У трећем разреду могу да промене одабир изборних предмета или да наставе да слушају исте.

Један изборни предмет се слуша један час недељно. Изборни предмети се оцењују бројчано и оцена улази у просек.

I и II разредНедељни фонд часова
Језик, медији и култура1
Здравље и спорт1
Примењене науке1
Уметности и дизајн1

Језик, медији и култура
Кроз изборни програм „Језик, медији и култура” ученици ће посебно учити да креирају информације, али и да разумеју прочитано у различитим медијима. Овај програм би требало да допринесе развоју компетенција као што су одговорно учешће у демократском друштву, сарадња, решавање проблема и комуникација.

Појединац, група и друштво
Изборни предмет „Појединац, група и друштво” интегрише знања различитих наука и дисциплина као што су психологија, социологија, историја и грађанско васпитање. Путем упознавања са људским правима и институцијама које су одговорне за људска права кроз овај програм, ученици се оспособљавају да буду друштвено одговорни, да развијају критичко мишљење и решавају проблеме.

Здравље и спорт
Овај програм је направљен да ученици препознају значај телесног вежбања за унапређење квалитета живота, као и да се понашају одговорно према здрављу. Осим физичког васпитања и биологије, комбиноваће се и знања из хемије, физике, психологије и математике.

Примењене науке
Програм „Примењене науке” би требало да оспособи ученике за разумевање и примену знања, законитости и принципа физике, биологије и хемије у свакодневном животу.

Изборни предмети за III и IV разред

Изборни предмети које ученици бирају приликом уписа у трећи и четврти разред:

Примењене науке 1 – ка медицинским наукама
Примењене науке 2 – ка техничким наукама
Основи геополитике
Религије и цивилизација

III и IV разредНедељни фонд часова
Примењене науке 1 – ка медицинским наукама 2
Примењене науке 2 – ка техничким наукама2
Основи геополитике 2
Религије и цивилизација2


Сваки од предмета осмишљен је тако да подстакне радозналост и мотивацију ученика, да подстакне активизам и припреми ученике за свако даље напредовање.

Примењене науке 1
Програм „Примењене науке 1” намењен је ученицима које занима медицина, биологија, хемија. Његов циљ је да оспособи гимназијалце за разумевање и примену знања, законитости и принципа физике, биологије и хемије у свакодневном животу.

Примењене науке 2
Програм „Примењене науке 2” намењен је ученицима које занима електротехника, машинство, грађевина. Његов циљ је да оспособи гимназијалце за разумевање и примену знања, законитости и принципа математике, физике, и хемије у свакодневном животу.

Основе геополитике
Програм „Основе геополитике” намењен је ученицима који желе касније да упишу политичке науке, географију, економију, јер се кроз овај изборни програм изучавају утицаји различитих центара моћи, миграције, мека моћ.

Scroll to top