• slider1
  • slider2
  • slider3
  • slider4
  • slider5
  • slider6
  • slider7
  • slider8
 

Потребе школе

ПОТРЕБЕ ШКОЛЕ

Кроз искуство наставника у раду са ученицима, сарадњи са родитељима и локалном заједницом, као и кроз процес самовредновања ( утврдили смо следеће потребе:

у области наставе и учења:

– осавремењавање наставног процеса,

– опремање кабинета савременим наставним средствима,

– коришћење различитих метода у настави,

– повећање мотивисаности ученика за рад;

– унапређивање процеса праћења напредовања ученика;

у области етоса:

– неговање сарадње међу професорима у оквиру актива и међу активима: заједничко планирање, размена стручне литературе, тимски рад у извођењу наставе и ваннаставним активностима,

– уважавање различитости међу ученицима,

– неговање међусобног уважавања и поштовања личности наставника и ученика,

– стална сарадња са родитељима и друштвеном средином,

– сарадња са медијима,

– сарадња са школама у земљи и иностранству;

– прилагођавање школског простора потребама ученика и наставника;

у области ресурса:

– материјално-техничка средства ради осавремењавања наставе и ваннаставних активности (рачунари, видео пројектори, софтвер, опрема за формирање фоно кабинета,савремена наставна средства и др.)

– оспособљавање наставника да користе савремена техничка средства,

– доступност стручне литературе,

– размена искустава са колегама из земље и иностранства,

– стално стручно усавршавање;