Књажевачка гимназија

Изборни предмети

Spread the love

Министарство просвете унапредило је систем образовања, па је за сва три смера гимназије – природно-математички , општи, и друштвено-језички увело нове изборне програме за које се опредељују ученици првог разреда гимназије.

Циљ промена, како сами наводе, јесте унапређивање општег средњег образовања и васпитања усмеравањем на развој компетенција ученика ради њихове боље припреме за даљи наставак образовања, укључивање у европски образовни простор и у свет различитих и различитости.

Сваки од ових изборних програма направљен је тако да подстакне радозналост и мотивацију ученика, допринесе развоју социјалних и истраживачких вештина, подстакне креативност и активизам и буде добра припрема за надоградњу знања и учење у наредним разредима. Рад у оквиру изборних предмета углавном се заснива на пројектима и самосталним истраживачким активностима ученика.

Оно што је важно јесте да ће ученици, поред нових изборних предмета, и даље сва четири разреда моћи да бирају да ли ће похађати верску наставу или грађанско васпитање.

При упису у први разред ученици се изјашњавају за 2 од 4 понуђена изборна предмета и слушају их 2 године. У трећем разреду могу да промене одабир изборних предмета или да наставе да слушају исте.

Један изборни предмет се слуша један час недељно. Изборни предмети се оцењују бројчано и оцена улази у просек.

Језик, медији и култура
Кроз изборни програм „Језик, медији и култура” ученици ће посебно учити да креирају информације, али и да разумеју прочитано у различитим медијима. Овај програм би требало да допринесе развоју компетенција као што су одговорно учешће у демократском друштву, сарадња, решавање проблема и комуникација.

Појединац, група и друштво
Изборни предмет „Појединац, група и друштво” интегрише знања различитих наука и дисциплина као што су психологија, социологија, историја и грађанско васпитање. Путем упознавања са људским правима и институцијама које су одговорне за људска права кроз овај програм, ученици се оспособљавају да буду друштвено одговорни, да развијају критичко мишљење и решавају проблеме.

Здравље и спорт
Овај програм је направљен да ученици препознају значај телесног вежбања за унапређење квалитета живота, као и да се понашају одговорно према здрављу. Осим физичког васпитања и биологије, комбиноваће се и знања из хемије, физике, психологије и математике.

Примењене науке
Програм „Примењене науке” би требало да оспособи ученике за разумевање и примену знања, законитости и принципа физике, биологије и хемије у свакодневном животу.

Иди на врх